(#Equal contribution, *Corresponding author)

All raw data of our studies are available upon reasonable request

2024

119. Understanding the First Activation Step of Electrochemical CO2 Reduction over Ag and Ni-NC Active Sites

Yujie Wang, Jungho Kim, Hyun Dong Jung, Jun Liu, Ke Ye, Chuan Xia, Seoin Back*, Kun Jiang*

Nano Energy (2024), DOI: 10.1016/j.nanoen.2024.109728

PDF

118. Methanol-Facilitated Surface Reconstruction Catalysts for Near 200% Faradaic Efficiency in a Coupled System

Qing Xia, Chengkai Jin, Yu Lun Huang, Yanjie Zhai, Wenkai Han, Jie Wu, Chuan Xia, Chun Che Lin*, Xunhua Zhao*, Xiao Zhang*

Advanced Functional Materials (2024), DOI: 10.1002/adfm.202314596

PDF

117. Electrocatalytic Reforming of Polylactic Acid Plastic Hydrolysate over Dynamically Formed γ-NiOOH

Yinfang Chen, Xinyan Zhang, Chunxiao Liu, Weiqing Xue, Miaojin Wei, Sunpei Hu, Qiu Jiang, Tingting Zheng, Xu Li*, Chuan Xia

ACS Applied Materials & Interfaces (2024), DOI: 10.1021/acsami.4c01733

PDF

116. High‐Efficiency Iridium‐Yttrium Alloy Catalyst for Acidic Water Electrolysis

Xiaoxia Xiong#, Jialin Tang#, Yuan Ji, Weiqing Xue, Haoyuan Wang, Chunxiao Liu, Hongliang Zeng, Yizhou Dai, Hong‐Jie Peng, Tingting Zheng, Chuan Xia, Xinyan Liu*, Qiu Jiang*

Advanced Energy Materials (2024), DOI: 10.1002/aenm.202304479

PDF

115. Pt nanocluster-catalyzed hydrogen evolution reaction: Recent advances and future outlook

Hongliang Zeng, Yuan Ji, Jinfeng Wen, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang*, Chuan Xia*

Chinese Chemical Letters (2024), DOI: 10.1016/j.cclet.2024.109686

PDF

114. Experimental Demonstration of Topological Catalysis for CO2 Electroreduction

Xiangdong Kong, Zhao Liu, Zhigang Geng, An Zhang, Ziyang Guo, Shengtao Cui, Chuan Xia, Shijing Tan, Shiming Zhou, Zhengfei Wang*, Jie Zeng*

Journal of the American Chemical Society (2024), DOI: 10.1021/jacs.3c11088

PDF

113. Electrolyte Effect on Electrochemical CO2 Reduction to Multicarbon Products

Xian Zhong, Hong-Jie Peng, Chuan Xia*, Xinyan Liu*

The Journal of Physical Chemistry C (2024), DOI: 10.1021/acs.jpcc.4c00021

PDF

2023

112. (Book Chapter) CO2 Conversion into Long‐Chain Compounds

Tingting Zheng, Chuan Xia

Wiley (2023), DOI: 10.1002/9783527841806.ch14

111. (Invited) The Nexus of Innovation: Electrochemically Synthesizing H2O2 and Its Integration with Downstream Reactions [SPECIAL ISSUE: 2023 Rising Stars]

Qiu Jiang, Yuan Ji, Tingting Zheng, Xu Li, and Chuan Xia*

ACS Materials Au (2023), DOI: 10.1021/acsmaterialsau.3c00070

PDF

110. (Invited) Electrifying the future: the advances and opportunities of electrocatalytic carbon dioxide reduction in acid [SPECIAL ISSUE: 2023 Emerging Investigator Issue]

Runhao Zhang#, Haoyuan Wang#, Yuan Ji, Qiu Jiang, Tingting Zheng*, Chuan Xia*

Science China Chemistry (2023), DOI: 10.1007/s11426-023-1799-y

PDF

109. (Invited) Plastics upcycling made more sustainable and practical

Chuan Xia*, Buxing Han*

Nature Sustainability (2023), DOI: 10.1038/s41893-023-01215-4

PDF

108. (Invited) CO2 turnover at the atomic interfaces, what’s next?

Qiu Jiang, Yuan Ji, Tingting Zheng, Xu Li, Chuan Xia*

Next Energy (2023), DOI: 10.1016/j.nxener.2023.100033

PDF

107. Surface passivation for highly active, selective, stable, and scalable CO2 electroreduction

Jiexin Zhu, Jiantao Li, Ruihu Lu, Ruohan Yu, Shiyong Zhao, Chengbo Li, Lei Lv, Lixue Xia, Xingbao Chen, Wenwei Cai, Jiashen Meng, Wei Zhang, Xuelei Pan, Xufeng Hong, Yuhang Dai, Yu Mao, Jiong Li, Liang Zhou, Guanjie He, Quanquan Pang, Yan Zhao, Chuan Xia*, Ziyun Wang*, Liming Dai* & Liqiang Mai*

Nature Communications (2023), DOI: 10.1038/s41467-023-40342-6

PDF

106. Direct Dioxygen Radical Coupling Driven by Octahedral Ruthenium–Oxygen–Cobalt Collaborative Coordination for Acidic Oxygen Evolution Reaction

Weijie Zhu, Fen Yao*, Kangjuan Cheng, Mengting Zhao, Cheng-Jie Yang, Chung-Li Dong*, Qiming Hong, Qiu Jiang*, Zhoucheng Wang, and Hanfeng Liang*

Journal of the American Chemical Society (2023), DOI: 10.1021/jacs.3c05556

PDF

105. Achieving Efficient CO2 Electrolysis to CO by Local Coordination Manipulation of Nickel Single-Atom Catalysts

Zhaoyang Chen, Chuanhao Wang, Xian Zhong, Hao Lei, Jiawei Li, Yuan Ji, Chunxiao Liu, Mao Ding, Yizhou Dai, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang, Hong-Jie Peng, and Chuan Xia*

Nano Letters (2023), DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01808

PDF

104. (Invited) Nexus molecule outputs pure ethylene glycol

Chuan Xia*

Nature Catalysis (2023), DOI: doi.org/10.1038/s41929-023-00989-2

PDF

103. Electric double layer-mediated polarization field for optimizing photogenerated carrier dynamics and thermodynamics

Chengxin Zhou, Jian Gao*, Yunlong Deng, Ming Wang, Dan Li, Chuan Xia*

Nature Communications (2023), DOI: doi.org/10.1038/s41467-023-38600-8

PDF

102. Manipulating local coordination of copper single atom catalyst enables efficient CO2-to-CH4 conversion

Yizhou Dai#, Huan Li#, Chuanhao Wang#, Weiqing Xue, Menglu Zhang, Donghao Zhao, Jing Xue, Jiawei Li, Laihao Luo, Chunxiao Liu, Xu Li, Peixin Cui, Qiu Jiang, Tingting Zheng, Songqi Gu, Yao Zhang, Jianping Xiao*, Chuan Xia* & Jie Zeng*

Nature Communications (2023), DOI: doi.org/10.1038/s41467-023-39048-6

PDF

101. (Editorial) Electrocatalysis Towards Carbon-Neutral Future

Qiu Jiang, Kun Jiang, Yifan Ye, Kai Xi, Chuan Xia*

Frontiers in Chemistry (2023), DOI: doi.org/10.3389/fchem.2023.1159716

PDF

100. Integration of CO2 Capture and Electrochemical Conversion

Qing Xia , Kouer Zhang, Tingting Zheng, Liang An, Chuan Xia*, and Xiao Zhang*

ACS Energy Letters (2023), DOI: doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00738

99. (Invited) Applications of Metal–Organic Frameworks and Their Derivatives in Electrochemical CO2 Reduction

Chengbo Li, Yuan Ji, Youpeng Wang, Chunxiao Liu, Zhaoyang Chen, Jialin Tang, Yawei Hong, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang*, Chuan Xia*

Nano-Micro Letters (2023), DOI: doi.org/10.1007/s40820-023-01092-8

PDF

98. Electrosynthesis of polymer-grade ethylene via acetylene semihydrogenation over undercoordinated Cu nanodots

Weiqing Xue#, Xinyan Liu#, Chunxiao Liu, Xinyan Zhang, Jiawei Li, Zhengwu Yang, Peixin Cui, Hong-Jie Peng, Qiu Jiang, Hongliang Li, Pengping Xu, Tingting Zheng, Chuan Xia*, Jie Zeng*

Nature Communications (2023), DOI: doi.org/10.1038/s41467-023-37821-1

PDF

97. Synergy of Cu/C3N4Interface and Cu Nanoparticles Dual Catalytic Regions in Electrolysis of CO to Acetic Acid

Xupeng Yan, Menglu Zhang, Yizhen Chen, Yahui Wu, Ruizhi Wu, Qiang Wan, Chunxiao Liu, Tingting Zheng, Rongjuan Feng, Jing Zhang, Chunjun Chen*, Chuan Xia*, Qinggogn Zhu, Xiaofu Sun, Qingli Qian, Buxing Han*

Angewandte Chemie International Edition (2023), DOI: doi.org/10.1002/anie.202301507

PDF

96. (Invited) CO2 electrolysis towards acetate: a review

Haoyuan Wang, Jing Xue, Chunxiao Liu, Zhaoyang Chen, Chengbo Li, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang*, Chuan Xia*

Current Opinion in Electrochemistry (2023), DOI: doi.org/10.1016/j.coelec.2023.101253

PDF

95. (Invited) Electrochemical CO2 reduction: Progress and opportunity with alloying copper

Mao Ding#, Zhaoyang Chen#, Chunxiao Liu, Youpeng Wang, Chengbo Li, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang*, Chuan Xia*

Materials Reports: Energy (2023), DOI: doi.org/10.1016/j.matre.2023.100175

PDF

94. Selective CO2 electrolysis to CO using isolated antimony alloyed copper

Jiawei Li#, Hongliang Zeng#, Xue Dong#, Yimin Ding, Sunpei Hu, Runhao Zhang, Yizhou Dai, Peixin Cui, Zhou Xiao, Donghao Zhao, Liujiang Zhou, Tingting Zheng, Jianping Xiao*, Jie Zeng*, Chuan Xia*

Nature Communications (2023), DOI: doi.org/10.1038/s41467-023-35960-z

PDF

2022

93. (Invited) Electrifying biosynthesis for CO2 upcycling

Tingting Zheng, Chuan Xia*

Trends in Chemistry (2022), DOI: doi.org/10.1016/j.trechm.2022.10.006

PDF

92. CO2/carbonate-mediated electrochemical water oxidation to hydrogen peroxide

Lei Fan, Xiaowan Bai, Chuan Xia, Xiao Zhang, Xunhua Zhao, Yang Xia, Zhen-Yu Wu, Yingying Lu*, Yuanyue Liu*, Haotian Wang*

Nature Communications (2022), DOI: doi.org/10.1038/s41467-022-30251-5

PDF

91. In Situ Dynamic Construction of a Copper Tin Sulfide Catalyst for High-Performance Electrochemical CO2 Conversion to Formate

Ke Li, Jingwen Xu, Tingting Zheng, Yuan Yuan, Shuang Liu, Chunyue Shen, Taoli Jiang, Jifei Sun, Zaichun Liu, Yan Xu, Mingyan Chuai, Chuan Xia*, Wei Chen*

ACS Catalysis (2022), DOI: doi.org/10.1021/acscatal.2c02627

PDF

90. Steering the Topological Defects in Amorphous Laser-Induced Graphene for Direct Nitrate-to-Ammonia Electroreduction

Le Cheng, Tinghao Ma, Binghao Zhang, Libei Huang, Weihua Guo, Feijun Hu, He Zhu, Zhaoyu Wang, Tingting Zheng, Deng-Tao Yang, Chi-Kit Siu, Qi Liu, Yang Ren, Chuan Xia, Ben Zhong Tang, Ruquan Ye*

ACS Catalysis (2022), DOI: doi.org/10.1021/acscatal.2c03219

PDF

89. Transient Solid‐State Laser Activation of Indium for High‐Performance Reduction of CO2 to Formate

Weihua Guo, Yuefeng Zhang, Jianjun Su, Yun Song, Libei Huang, Le Cheng, Xiaohu Cao, Yubing Dou, Yangbo Ma, Chenyan Ma, He Zhu, Tingting Zheng, Zhaoyu Wang, Hao Li, Zhanxi Fan, Qi Liu, Zhiyuan Zeng*, Juncai Dong, Chuan Xia, Ben Zhong Tang, Ruquan Ye*

Small (2022), DOI: doi.org/10.1002/smll.202201311

PDF

88. Surface Reconstruction of Water Splitting Electrocatalysts

Ye Zeng, Mengting Zhao, Zihao Huang, Weijie Zhu, Jiaxian Zheng, Qiu Jiang*, Zhoucheng Wang, Hanfeng Liang*

Advanced Energy Materials (2022), DOI: doi.org/10.1002/aenm.202201713

PDF

87. Upcycling CO2 into energy-rich long-chain compounds via electrochemical and metabolic engineering

Tingting Zheng#, Menglu Zhang#, Lianghuan Wu#, Shuyuan Guo, Xiangjian Liu, Jiankang Zhao, Weiqing Xue, Jiawei Li, Chunxiao Liu, Xu Li, Qiu Jiang, Jun Bao, Jie Zeng*, Tao Yu*, Chuan Xia*

Nature Catalysis (2022), DOI: doi.org/10.1038/s41929-022-00775-6

PDF

86. Electrostatic Shielding Regulation of Magnetron Sputtered Al-Based Alloy Protective Coatings Enables Highly Reversible Zinc Anodes

Jiaxian Zheng, Zihao Huang, Ye Zeng, Wanqiang Liu*, Binbin Wei, Zhengbing Qi*, Zhoucheng Wang, Chuan Xia, and Hanfeng Liang*

Nano Letter (2022), DOI: doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03917

PDF

85. Proton sponge promotion of electrochemical CO2 reduction to multi-carbon products

Lei Fan, Chun-Yen Liu, Peng Zhu, Chuan Xia, Xiao Zhang, Zhen-Yu Wu, Yingying Lu, Thomas P Senftle, Haotian Wang

Joule (2022), DOI: doi.org/10.1016/j.joule.2021.12.002

PDF

84. High‐Polarity Fluoroalkyl Ether Electrolyte Enables Solvation‐Free Li+ Transfer for High‐Rate Lithium Metal Batteries

Liwei Dong, Yuanpeng Liu, Kechun Wen, Dongjiang Chen, Dewei Rao, Jipeng Liu, Botao Yuan, Yunfa Dong, Ze Wu, Yifang Liang, Mengqiu Yang, Jianyi Ma, Chunhui Yang, Chuan Xia, Baoyu Xia, Jiecai Han, Gongming Wang, Zaiping Guo, Weidong He

Advanced Science (2022), DOI: doi.org/10.1002/advs.202104699

PDF

83. Surface and Interface Engineering of Zn Anodes in Aqueous Rechargeable Zn-Ion Batteries

Jiaxian Zheng, Zihao Huang, Fangwang Ming, Ye Zeng, Binbin Wei, Qiu Jiang*, Zhengbing Qi*, Zhoucheng Wang, Hanfeng Liang*

Small (2022), DOI: doi.org/10.1002/smll.202200006

PDF

82. Polyoxometalate Ionic Sponge Enabled Dendrite‑Free and Highly Stable Lithium Metal Anode

Yuan Zhong, Yaqing Su, Peng Huang*, Qiu Jiang, Yue Lin, Haiyang Wu, Emiel J. M. Hensen, Amr. M. Abdelkader, Kai Xi*, Chao Lai, Shulei Chou*

Small Methods (2022), DOI: doi.org/10.1002/smtd.202101613

PDF

81. Supercapacitors

Narendra Kurra, Qiu Jiang

Storing Energy (Second Edition) (2022), DOI: doi.org/10.1016/B978-0-12-824510-1.00017-9

PDF

2021

80. Nanoconfined engineering over hollow multi-Shell structured copper towards efficient electrocatalytic C-C coupling

Chunxiao Liu#, Menglu Zhang#, Jiawei Li#, Weiqing Xue, Tingting Zheng*, Chuan Xia*, Jie Zeng*

Angew. Chem. Int. Ed. (2021), DOI: doi.org/10.1002/anie.202113498

PDF

79. Recent advances in electrocatalytic oxygen reduction for on-site hydrogen peroxide synthesis in acidic media

Jun-Yu Zhang, Chuan Xia, Hao-Fan Wang, Cheng Tang*

J. Energy Chem. (2021), DOI: doi.org/10.1016/j.jechem.2021.10.013

PDF

78. Polybenzimidazole functionalized electrolyte with Li-wetting and self-fluorination functionalities for practical Li metal batteries

Dongjiang Chen#, Yuanpeng Liu#, Chuan Xia#, Yupei Han, Qingwei Sun, Xuchang Wang, Wei Chen, Xian Jian, Weiqiang Lv, Jianyi Ma, Weidong He*

InfoMat. (2021), DOI: doi.org/10.1002/inf2.12247

PDF

77. Copper-catalyzed exclusive CO2 to pure formic acid conversion via single-atom alloying

Tingting Zheng#, Chunxiao Liu#, Chenxi Guo#, Menglu Zhang, Xu Li, Qiu Jiang, Weiqing Xue, Hongliang Li, Aowen Li, Chih-Wen Pao, Jianping Xiao*, Chuan Xia*, Jie Zeng*

Nature Nanotechnology (2021), DOI: doi.org/10.1038/s41565-021-00974-5

PDF

76. Room-temperature electrochemical acetylene reduction to ethylene with high conversion and selectivity

Run Shi#, Zeping Wang#, Yunxuan Zhao#, Geoffrey I. N. Waterhouse, Zhenhua Li, Bikun Zhang, Zhimei Sun, Chuan Xia, Haotian Wang* & Tierui Zhang*

Nature Catalysis (2021), DOI: doi.org/10.1038/s41929-021-00640-y

PDF

75. Highly active and selective oxygen reduction to H2O2 on boron-doped carbon for high production rates

Yang Xia, Xunhua Zhao, Chuan Xia, Zhen-Yu Wu, Peng Zhu, Jung Yoon (Timothy) Kim, Xiaowan Bai, Guanhui Gao, Yongfeng Hu, Jun Zhong, Yuanyue Liu* & Haotian Wang*

Nature Communications (2021), DOI: doi.org/10.1038/s41467-021-24329-9

PDF

74. Composite Separators for Robust High Rate Lithium Ion Batteries

Botao Yuan, Kechun Wen, Dongjiang Chen, Yuanpeng Liu, Yunfa Dong, Chao Feng, Yupei Han, Jiecai Han, Yongqi Zhang*, Chuan Xia*, Andy (Xueliang) Sun, Weidong He*

Advanced Functional Materials (2021), DOI: doi.org/10.1002/adfm.202101420

PDF

73. Electrochemical ammonia synthesis via nitrate reduction on Fe single atom catalyst

Zhen-Yu Wu, Mohammadreza Karamad, Xue Yong, Qizheng Huang, David A. Cullen, Peng Zhu, Chuan Xia, Qunfeng Xiao, Mohsen Shakouri, Feng-Yang Chen, Jung Yoon (Timothy) Kim, Yang Xia, Kimberly Heck, Yongfeng Hu, Michael S. Wong, Qilin Li, Ian Gates, Samira Siahrostami* & Haotian Wang*

Nature Communications (2021), DOI: doi.org/10.1038/s41467-021-23115-x

PDF

72. Recent advances in anode materials for potassium-ion batteries: A review

Lianbo Ma, Yaohui Lv, Junxiong Wu*, Chuan Xia, Qi Kang*, Yizhou Zhang, Hanfeng Liang & Zhong Jin*

Nano Research (2021), DOI: doi.org/10.1007/s12274-021-3439-3

PDF

71. General synthesis of single-atom catalysts with high metal loading using graphene quantum dots

Chuan Xia*, Yunrui Qiu, Yang Xia, Peng Zhu, Graham King, Xiao Zhang, Zhenyu Wu, Jung Yoon(Timothy) Kim, David A.Cullen, Dongxing Zheng, Peng Li, Mohsen Shakouri, Emilio Heredia, Peixin Cui, Husam N.Alshareef, Yongfeng Hu*, Haotian Wang*

Nature Chemistry (2021), DOI: doi.org/10.1038/s41557-021-00734-x

PDF

70. Direct and continuous generation of pure acetic acid solutions via electrocatalytic carbon monoxide reduction

Peng Zhu#, Chuan Xia#, Chun-Yen Liu, Kun Jiang, Guanhui Gao, Xiao Zhang, Yang Xia, Yongjiu Lei, Husam N Alshareef, Thomas P Senftle*, Haotian Wang*

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2021), DOI: doi.org/10.1073/pnas.2010868118

PDF

69. Solar Photoelectrochemical Synthesis of Electrolyte-free H2O2 Aqueous Solution without Needing Electrical Bias and H2

Taehwa Jeon, Bupmokim Kim, Chuhyung Kim, Chuan Xia, Haotian Wang, Pedro Alvarez, Wonyong Choi*

Energy & Environmental Science (2021) DOI: doi.org/10.1039/D0EE03567J

PDF

2020

68. Confined local oxygen gas promotes electrochemical water oxidation to hydrogen peroxide

Chuan Xia#, Seoin Back#, Stefan Ringe#, Kun Jiang, Fanhong Chen, Xiaoming Sun, Samira Siahrostami*, Karen Chan*, Haotian Wang*

Nature Catalysis (2020) DOI: doi.org/10.1038/s41929-019-0402-8

PDF

67. Strategies in catalysts and electrolyzer design for electrochemical CO2 reduction toward C2+ products

Lei Fan#, Chuan Xia#, Fangqi Yang, Jun Wang, Haotian Wang*, Yingying Lu*

Science Advances (2020) DOI: doi.org/10.1126/sciadv.aay3111

PDF

66. Electrochemical CO2 reduction to high-concentration pure formic acid solutions in an all-solid-state reactor

Lei Fan#, Chuan Xia#, Peng Zhu, Yingying Lu*, Haotian Wang*

Nature Communications (2020) DOI: doi.org/10.1038/s41467-020-17403-1

PDF

65. Recommended practice to report selectivity in electrochemical synthesis of H2O2

Chuan Xia, Jung Yoon Timothy Kim, Haotian Wang*

Nature Catalysis (2020) DOI: doi.org/10.1038/s41929-020-0486-1

PDF

64. Insights into Practical-Scale Electrochemical H2O2 Synthesis

Xiao Zhang, Yang Xia, Chuan Xia, Haotian Wang*

Trends in Chemistry (2020) DOI: doi.org/10.1016/j.trechm.2020.07.007

PDF

63. Review of MXene electrochemical microsupercapacitors

Qiu Jiang#, Yongjiu Lei#, Hanfeng Liang, Kai Xi, Chuan Xia*, Husam N Alshareef*

Energy Storage Materials (2020) DOI: doi.org/10.1016/j.ensm.2020.01.018

PDF

62. Tungsten Blue Oxide as a Reusable Electrocatalyst for Acidic Water Oxidation by Plasma-Induced Vacancy Engineering

Hanfeng Liang, Zhen Cao, Chuan Xia, Fangwang Ming, Wenli Zhang, Abdul-Hamid Emwas, Luigi Cavallo, Husam N Alshareef*

CCS Chemistry (2020) DOI: doi.org/10.31635/ccschem.020.202000325

PDF

61. MXene printing and patterned coating for device applications

Yi‐Zhou Zhang, Yang Wang, Qiu Jiang, Jehad K El‐Demellawi, Hyunho Kim, Husam N Alshareef*

Advanced Materials (2020) DOI: doi.org/10.1002/adma.201908486

PDF

60. MXene hydrogels: fundamentals and applications

Yi-Zhou Zhang#, Jehad K El-Demellawi#, Qiu Jiang#, Gang Ge, Hanfeng Liang, Kanghyuck Lee, Xiaochen Dong, Husam N Alshareef*

Chemical Society Reviews (2020) DOI: doi.org/10.1039/D0CS00022A

PDF

59. Ultrasound-Driven Two-Dimensional Ti3C2Tx MXene Hydrogel Generator

Kang Hyuck Lee, Yi-Zhou Zhang, Qiu Jiang, Hyunho Kim, Abdulkader A Alkenawi, Husam N Alshareef*

ACS Nano (2020) DOI: doi.org/10.1021/acsnano.9b08462

PDF

58. Recyclable cobalt-molybdenum bimetallic carbide modified separator boosts the polysulfide adsorption-catalysis of lithium sulfur battery

Ze Zhang, Jia-Nan Wang, A-Hu Shao, Dong-Gen Xiong, Jian-Wei Liu, Cheng-Yen Lao, Kai Xi, Shi-Yao Lu, Qiu Jiang, Ji Yu, Huang-Long Li, Zhen-Yu Yang, R Vasant Kumar*

Science China Materials (2020) DOI: doi.org/10.1007/s40843-020-1425-2

PDF

2019

57. Artificial solid electrolyte interphase for suppressing surface reactions and cathode dissolution in aqueous zinc ion batteries

Jing Guo, Jun Ming, Yongjiu Lei, Wenli Zhang, Chuan Xia, Yi Cui, Husam N Alshareef*

ACS Energy Letters (2019) DOI: doi.org/10.1021/acsenergylett.9b02029

PDF

56. Direct electrosynthesis of pure aqueous H2O2 solutions up to 20% by weight using a solid electrolyte

Chuan Xia#, Yang Xia#, Peng Zhu, Lei Fan, Haotian Wang*

Science (2019) DOI: doi.org/10.1126/science.aay1844

PDF

55. Highly selective oxygen reduction to hydrogen peroxide on transition metal single atom coordination

Kun Jiang, Seoin Back, Austin J Akey, Chuan Xia, Yongfeng Hu, Wentao Liang, Diane Schaak, Eli Stavitski, Jens K Nørskov, Samira Siahrostami, Haotian Wang*

Nature Communications (2019) DOI: doi.org/10.1038/s41467-019-11992-2

PDF

54. Continuous production of pure liquid fuel solutions via electrocatalytic CO2 reduction using solid-electrolyte devices

Chuan Xia, Peng Zhu, Qiu Jiang, Ying Pan, Wentao Liang, Eli Stavitski, Husam N Alshareef, Haotian Wang*

Nature Energy (2019) DOI: doi.org/10.1038/s41560-019-0451-x

PDF

53. Solubility contrast strategy for enhancing intercalation pseudocapacitance in layered MnO2 electrodes

Yun-Pei Zhu, Chuan Xia, Yongjiu Lei, Nirpendra Singh, Udo Schwingenschlögl, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2019) DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.11.063

PDF

52. Zinc-ion batteries: Materials, mechanisms, and applications

Jun Ming, Jing Guo, Chuan Xia, Wenxi Wang, Husam N Alshareef*

Materials Science and Engineering: R: Reports (2019) DOI: doi.org/10.1016/j.mser.2018.10.002

PDF

51. Tuning the electrochemical performance of titanium carbide MXene by controllable in situ anodic oxidation

Jun Tang, Tyler S Mathis, Narendra Kurra, Asia Sarycheva, Xu Xiao, Mohamed N Hedhili, Qiu Jiang, Husam N Alshareef, Baomin Xu, Feng Pan, Yury Gogotsi*

Angewandte Chemie International Edition (2019) DOI: doi.org/10.1002/anie.201911604

PDF

50. Rational design of 2D manganese phosphate hydrate nanosheets as pseudocapacitive electrodes

Kumar Raju, Hyungkyu Han, Dhinesh Babu Velusamy, Qiu Jiang, Huachao Yang, Funeka P Nkosi, Nithyadharseni Palaniyandy, Katlego Makgopa, Zheng Bo, Kenneth I Ozoemena*

ACS Energy Letters (2019) DOI: doi.org/10.1021/acsenergylett.9b02299

PDF

49. Enhancement of dielectric permittivity of Ti3C2Tx MXene/polymer composites by controlling flake size and surface termination

Shaobo Tu#, Qiu Jiang#, Junwei Zhang, Xin He, Mohamed Nejib Hedhili, Xixiang Zhang, Husam N Alshareef*

ACS Applied Materials & Interfaces (2019) DOI: doi.org/10.1021/acsami.9b09137

PDF

48. On‐chip MXene microsupercapacitors for AC‐line filtering applications

Qiu Jiang, Narendra Kurra, Kathleen Maleski, Yongjiu Lei, Hanfeng Liang, Yizhou Zhang, Yury Gogotsi, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2019) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201901061

PDF

47. Solid state MXene based electrostatic fractional capacitors

Shaobo Tu, Qiu Jiang, Xixiang Zhang, Husam N Alshareef*

Applied Physics Letters (2019) DOI: doi.org/10.1063/1.5094236

PDF

46. Integration of Electrochemical Microsupercapacitors with Thin Film Electronics for On‐Chip Energy Storage

Mrinal K Hota, Qiu Jiang, Zhenwei Wang, Zhong Lin Wang, Khaled N Salama, Husam N Alshareef*

Advanced Materials (2019) DOI: 10.1002/adma.201807450

PDF

45. Wettability-driven assembly of electrochemical microsupercapacitors

Wenli Zhang, Qiu Jiang, Yongjiu Lei, Husam N Alshareef*

ACS applied materials & interfaces (2019) DOI: doi.org/10.1021/acsami.9b05635

PDF

44. A MXene‐based wearable biosensor system for high‐performance in vitro perspiration analysis

Yongjiu Lei, Wenli Zhao, Yizhou Zhang, Qiu Jiang, Jr‐Hau He, Antje J Baeumner, Otto S Wolfbeis, Zhong Lin Wang, Khaled N Salama, Husam N Alshareef*

Small (2019) DOI: doi.org/10.1002/smll.201901190

PDF

43. Energy harvesting‐storage bracelet incorporating electrochemical microsupercapacitors self‐charged from a single hand gesture

Steven L Zhang#, Qiu Jiang#, Zhiyi Wu, Wenbo Ding, Lei Zhang, Husam N Alshareef, Zhong Lin Wang*

Advanced Energy Materials (2019) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201900152

PDF

42. 3D Laser Scribed Graphene Derived from Carbon Nanospheres: An Ultrahigh‐Power Electrode for Supercapacitors

Wenli Zhang, Yongjiu Lei, Qiu Jiang, Fangwang Ming, Pedro MFJ Costa, Husam N Alshareef*

Small Methods (2019) DOI: doi.org/10.1002/smtd.201900005

PDF

41. Laser-derived graphene: a three-dimensional printed graphene electrode and its emerging applications

Narendra Kurra#, Qiu Jiang#, Pranati Nayak, Husam N Alshareef*

Nano Today (2019) DOI: doi.org/10.1016/j.nantod.2018.12.003

PDF

2018

40. Large Intercalation Pseudocapacitance in 2D VO2 (B): Breaking through the Kinetic Barrier

Chuan Xia#, Zifeng Lin#, Yungang Zhou#, Chao Zhao, Hanfeng Liang, Patrick Rozier, Zhiguo Wang, Husam N Alshareef*

Advanced Materials (2018) DOI: doi.org/10.1002/adma.201803594

PDF

39. Phosphine plasma activation of α-Fe2O3 for high energy asymmetric supercapacitors

Hanfeng Liang, Chuan Xia, Abdul-Hamid Emwas, Dalaver H Anjum, Xiaohe Miao, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2018) DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.04.032

PDF

38. Highly stable aqueous zinc‐ion storage using a layered calcium vanadium oxide bronze cathode

Chuan Xia, Jing Guo, Peng Li, Xixiang Zhang, Husam N Alshareef*

Angewandte Chemie International Edition (2018) DOI: doi.org/10.1002/anie.201713291

PDF

37. Anomalous Li Storage Capability in Atomically Thin Two-Dimensional Sheets of Nonlayered MoO2

Chuan Xia, Yungang Zhou, Dhinesh Babu Velusamy, Abdiaziz A Farah, Peng Li, Qiu Jiang, Ihab N Odeh, Zhiguo Wang, Xixiang Zhang, Husam N Alshareef*

Nano Letters (2018) DOI: doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b05298

PDF

36. Rechargeable aqueous zinc‐ion battery based on porous framework zinc pyrovanadate intercalation cathode

Chuan Xia, Jing Guo, Yongjiu Lei, Hanfeng Liang, Chao Zhao, Husam N Alshareef*

Advanced Materials (2018) DOI: doi.org/10.1002/adma.201705580

PDF

35. Lignin laser lithography: A direct‐write method for fabricating 3D graphene electrodes for microsupercapacitors

Wenli Zhang, Yongjiu Lei, Fangwang Ming, Qiu Jiang, Pedro MFJ Costa, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2018) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201801840

PDF

34. MXenes stretch hydrogel sensor performance to new limits

Yi-Zhou Zhang, Kang Hyuck Lee, Dalaver H Anjum, Rachid Sougrat, Qiu Jiang, Hyunho Kim, Husam N Alshareef*

Science Advances (2018) DOI: doi.org/10.1126/sciadv.aat0098

PDF

33. All Pseudocapacitive MXene‐RuO2 Asymmetric Supercapacitors

Qiu Jiang, Narendra Kurra, Mohamed Alhabeb, Yury Gogotsi, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2018) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201703043

PDF

32. Large dielectric constant enhancement in MXene percolative polymer composites

Shaobo Tu#, Qiu Jiang#, Xixiang Zhang, Husam N Alshareef*

ACS Nano (2018) DOI: doi.org/10.1021/acsnano.7b08895

PDF

31. MXene electrochemical microsupercapacitor integrated with triboelectric nanogenerator as a wearable self-charging power unit

Qiu Jiang, Changsheng Wu, Zhengjun Wang, Aurelia Chi Wang, Jr-Hau He, Zhong Lin Wang, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2018) DOI: doi.org/10.1016/j.nantod.2018.12.003

PDF

30. Inherent electrochemistry and charge transfer properties of few-layered two-dimensional Ti3C2Tx MXene

Pranati Nayak#, Qiu Jiang#, Rajeshkumar Mohanraman, Dalaver Anjum, Mohamed Nejib Hedhili, Husam N Alshareef*

Nanoscale (2018) DOI: doi.org/10.1039/C8NR01883A

PDF

2017

29. Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2

Peng Li, Yan Wen, Xin He, Qiang Zhang, Chuan Xia, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A Yang, Zhiyong Zhu, Husam N Alshareef, Xi-Xiang Zhang*

Nature Communications (2017) DOI: doi.org/10.1038/s41467-017-02237-1

PDF

28. Layered SnS sodium ion battery anodes synthesized near room temperature

Chuan Xia, Fan Zhang, Hanfeng Liang, Husam N Alshareef*

Nano Research (2017) DOI: doi.org/10.1007/s12274-017-1722-0

PDF

27. Spin Filtering in Epitaxial Spinel Films with Nanoscale Phase Separation

Peng Li, Chuan Xia, Jun Li, Zhiyong Zhu, Yan Wen, Qiang Zhang, Junwei Zhang, Yong Peng, Husam N Alshareef, Xixiang Zhang*

ACS Nano (2017) DOI: doi.org/10.1021/acsnano.7b01743

PDF

26. Amorphous NiFe-OH/NiFeP electrocatalyst fabricated at low temperature for water oxidation applications

Hanfeng Liang, Appala N Gandi, Chuan Xia, Mohamed N Hedhili, Dalaver H Anjum, Udo Schwingenschlögl, Husam N Alshareef*

ACS Energy Letters (2017) DOI: doi.org/10.1021/acsenergylett.7b00206

PDF

25. Low temperature synthesis of ternary metal phosphides using plasma for asymmetric supercapacitors

Hanfeng Liang, Chuan Xia, Qiu Jiang, Appala N Gandi, Udo Schwingenschlögl, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2017) DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.04.007

PDF

24. Active edge sites engineering in nickel cobalt selenide solid solutions for highly efficient hydrogen evolution

Chuan Xia, Hanfeng Liang, Jiajie Zhu, Udo Schwingenschlögl, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2017) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201602089

PDF

23. The impact of surface chemistry on bio-derived carbon performance as supercapacitor electrodes

Niman H Alshareef, Daniel Whitehair, Chuan Xia*

Journal of Electronic Materials (2017) DOI: doi.org/10.1007/s11664-016-5206-x

PDF

22. General top-down ion exchange process for the growth of epitaxial chalcogenide thin films and devices

Chuan Xia, Peng Li, Jun Li, Qiu Jiang, Xixiang Zhang, Husam N Alshareef*

Chemistry of Materials (2017) DOI: doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b04319

PDF

21. Hybrid Microsupercapacitors with Vertically Scaled 3D Current Collectors Fabricated using a Simple Cut‐and‐Transfer Strategy

Qiu Jiang, Narendra Kurra, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2017) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201601257

PDF

20. Fractal electrochemical microsupercapacitors

Mrinal K Hota, Qiu Jiang, Yousof Mashraei, Khaled N Salama, Husam N Alshareef*

Advanced Electronic Materials (2017) DOI: doi.org/10.1002/aelm.201700185

PDF

19. Monolithic laser scribed graphene scaffolds with atomic layer deposited platinum for the hydrogen evolution reaction

Pranati Nayak, Qiu Jiang, Narendra Kurra, Xianbin Wang, Ulrich Buttner, Husam N Alshareef*

Journal of Materials Chemistry A (2017) DOI: doi.org/10.1039/C7TA06236B

PDF

2016

18. Novel amperometric glucose biosensor based on MXene nanocomposite

RB Rakhi, Pranati Nayak, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

Scientific Reports (2016) DOI: doi.org/10.1038/srep36422

PDF

17. SnSe2 2D Anodes for Advanced Sodium Ion Batteries

Fan Zhang, Chuan Xia, Jiajie Zhu, Bilal Ahmed, Hanfeng Liang, Dhinesh Babu Velusamy, Udo Schwingenschlögl, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2016) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201601188

PDF

16. Highly efficient laser scribed graphene electrodes for on‐chip electrochemical sensing applications

Pranati Nayak, Narendra Kurra, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

Advanced Electronic Materials (2016) DOI: doi.org/10.1002/aelm.201600185

PDF

15. Ultrathin Epitaxial Ferromagnetic γ‐Fe2O3 Layer as High Efficiency Spin Filtering Materials for Spintronics Device Based on Semiconductors

Peng Li, Chuan Xia, Zhiyong Zhu, Yan Wen, Qiang Zhang, Husam N Alshareef, Xi‐Xiang Zhang*

Advanced Functional Materials (2016) DOI: doi.org/10.1002/adfm.201504999

PDF

14. Asymmetric supercapacitors with metal-like ternary selenides and porous graphene electrodes

Chuan Xia, Qiu Jiang, Chao Zhao, Pierre M Beaujuge, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2016) DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.04.012

PDF

13. Micro-pseudocapacitors with electroactive polymer electrodes: toward AC-line filtering applications

Narendra Kurra#, Qiu Jiang#, Ahad Syed, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

ACS Applied Materials & Interfaces (2016) DOI: doi.org/10.1021/acsami.5b12784

PDF

12. Electrode surface engineering by atomic layer deposition: A promising pathway toward better energy storage

Bilal Ahmed, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

Nano Today (2016) DOI: doi.org/10.1016/j.nantod.2016.04.004

PDF

11. NiCo2O4@ TiN core-shell electrodes through conformal atomic layer deposition for all-solid-state supercapacitors

Ruiqi Wang, Chuan Xia, Nini Wei, Husam N Alshareef*

Electrochimica Acta (2016) DOI: doi.org/10.1016/j.electacta.2016.03.015

PDF

2015

10. Selenide‐based electrocatalysts and scaffolds for water oxidation applications

Chuan Xia, Qiu Jiang, Chao Zhao, Mohamed N Hedhili, Husam N Alshareef*

Advanced Materials (2016) DOI: doi.org/10.1002/adma.201503906

PDF

9. Is NiCo2S4 Really a Semiconductor?

Chuan Xia, Peng Li, Appala Naidu Gandi, Udo Schwingenschlögl, Husam N Alshareef*

Chemistry of Materials (2015) DOI: doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b01843

PDF

8. Self-templating scheme for the synthesis of nanostructured transition-metal chalcogenide electrodes for capacitive energy storage

Chuan Xia, Husam N Alshareef*

Chemistry of Materials (2015) DOI: doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b01128

PDF

7. Graphene based integrated tandem supercapacitors fabricated directly on separators

Wei Chen, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2015) DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.03.040

PDF

6. Fabrication and characterization of nanostructured Fe3S4, an isostructural compound of half-metallic Fe3O4

Peng Li, Chuan Xia, Qiang Zhang, Zaibing Guo, Wenyao Cui, Haili Bai, Husam N Alshareef, Xi-xiang Zhang*

Journal of Applied Physics (2015) DOI: doi.org/10.1063/1.4922578

PDF

5. Highly stable supercapacitors with conducting polymer core‐shell electrodes for energy storage applications

Chuan Xia, Wei Chen, Xianbin Wang, Mohamed N Hedhili, Nini Wei, Husam N Alshareef*

Advanced Energy Materials (2015) DOI: doi.org/10.1002/aenm.201401805

PDF

4. A general strategy for the fabrication of high performance microsupercapacitors

Narendra Kurra, Qiu Jiang, Husam N Alshareef*

Nano Energy (2015) DOI: doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.05.031

PDF

3. Marker Pen Lithography for Flexible and Curvilinear On‐Chip Energy Storage

Qiu Jiang, Narendra Kurra, Husam N Alshareef*

Advanced Functional Materials (2015) DOI: doi.org/10.1002/adfm.201501698

PDF

2. A general approach toward enhancement of pseudocapacitive performance of conducting polymers by redox-active electrolytes

Wei Chen, Chuan Xia, RB Rakhi, Husam N Alshareef*

Journal of Power Sources (2014) DOI: doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.05.131

PDF

1. One-step electrodeposited nickel cobalt sulfide nanosheet arrays for high-performance asymmetric supercapacitors

Wei Chen, Chuan Xia, Husam N Alshareef*

ACS nano (2014) DOI: doi.org/10.1021/nn503814y

PDF