Faculties
Chuan Xia
Principle Investigator
chuan.xia@uestc.edu.cn
View
Xu Li
Professor
xuli@uestc.edu.cn
View
Tingting Zheng
Professor
ttzheng@uestc.edu.cn
View
Qiu Jiang
Associate Professor
jiangqiu@uestc.edu.cn
View
Visiting  & Honorary Professor
Jie Zeng
Professor
zengj@ustc.edu.cn
View
Research Associates
Xiaotong Feng
Postdocs
Laihao Luo
Chunxiao Liu
Zhaoyang Chen
Jialin Tang

PhD Students

Hongliang Zeng

PhD Student
Email: h.l.zeng@std.uestc.edu.cn

Jin'ge Wang

PhD Student
Email: jinge_wang@163.com

Zesong Ma

PhD Student
Email: mazs@std.uestc.edu.cn

Changgen Cheng

PhD Student
Email: 276156105@qq.com

Mao Ding

PhD Student
Email: 2048341275@qq.com

Youpeng Wang

PhD Student
Email: youpeng.wang@std.uestc.edu.cn

Yuan Ji

PhD Student
Email: yuan.ji@std.uestc.edu.cn

Chengbo Li

PhD Student
Email:chengbo.li@std.uestc.edu.cn

Yanjiang Wang 

Visiting PhD Student (USTC) 
Email: wangyanjiang@mail.ustc.edu.cn

Donghao Zhao

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zdh123@mail.ustc.edu.cn

Haoyuan Wang

Visiting PhD Student (USTC)
Email: wanghaoyuan@mail.ustc.edu.cn

Miaojin Wei

Visiting PhD Student (USTC)
Email: wei5346@mail.ustc.edu.cn

Jiawei Li

Visiting PhD Student (USTC)
Email: pb161738@mail.ustc.edu.cn

Weiqing Xue

Visiting PhD Student (USTC)
Email: Xuewq@mail.ustc.edu.cn

Xinyan Zhang

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zhangxinyan@mail.ustc.edu.cn

Jing Xue

Visiting PhD Student (USTC)
Email:xuejingseu@gmail.com

Master Students

Di Wu

Master Student
Email: 2564326001@qq.com

Yuan Hu

Master Student
Email: 1256824281@qq.com

Jinfeng Wen

Master Student
Email: wenjinfeng2022@163.com

Xinran Feng

Master Student
Email: fengxinran2002@163.com

Kexin Zhong

Master Student
Email: zhongkx159@163.com

Yajie Zhao

Master Student
Email: 1625361832@qq.com

Mingyi Wang

Master Student
Email: allenwmy@163.com

Qinlong Gao

Master Student
Email: gql1027044241@163.com

Yawei Hong

Master Student
Email: Ponk-hongyw@std.uestc.edu.cn

Zhongyue Zhang

Master Student
Email: 1564061357@qq.com

Kangjuan Cheng

Master Student
Email: ckangjuan@163.com

Yuhan Zhou

Master Student
Email: 1130204230@qq.com

Undergraduate Students

Qingtian Zhong

Email: qt.zhong@uestc.edu.cn

Qiuxu Chen

Email: 1223438739@qq.com

Hao Lei

Email: lh020615@163.com

Qisheng Zeng

Email: 748712682@qq.com