Faculty
Chuan Xia
Principle Investigator
View
Jie Zeng
Visiting Professor
View
Tingting Zheng
Professor
View
Qiu Jiang
Associate Professor
View
Research Associates
Xiaotong Feng
Postdocs
Zhaoyang Chen
Jialin Tang

Graduate Students

Miaojin Wei

Visiting PhD Student (USTC)
Email:

Xiaoxia Xiong

Master Student
Email: xiong1xiao9@163.com

Xian Zhong

Master Student
Email: 2667786280@qq.com

Hongliang Zeng

Master Student
Email: zenghongliang1998@163.com

Dong Wang

PhD Student
Email: w781775377@163.com

Chengbo Li

PhD Student
Email:lichengbo2018@163.com

Yinfang Chen

Master Student
Email:470038897@qq.com

Jiawei Li

Visiting PhD Student (USTC)
Email: pb161738@mail.ustc.edu.cn

Xinyu Zhao

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zxydhr@mail.ustc.edu.cn

Weiqing Xue

Visiting PhD Student (USTC)
Email: Xuewq@mail.ustc.edu.cn

Xinyan Zhang

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zhangxinyan@mail.ustc.edu.cn

Jing Xue

Visiting PhD Student (USTC)
Email:xuejingseu@gmail.com

Laihao Luo

Visiting PhD Student (USTC)
Email:llh0214@mail.ustc.edu.cn

Chunxiao Liu

Visiting PhD Student (USTC)
Email: frocslcx@gmail.com

Yizhou Dai

Visiting PhD Student (USTC)
Email: DYZ@mail.ustc.edu.cn

Menglu Zhang

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zmlure@mail.ustc.edu.cn

Chuanhao Wang

Visiting PhD Student (USTC)
Email:wch96@mail.ustc.edu.cn