Faculty
Chuan Xia
Principle Investigator
View
Jie Zeng
Visiting Professor
View
Xu Li
Professor
View
Tingting Zheng
Professor
View
Qiu Jiang
Associate Professor
View
Research Associates
Xiaotong Feng
Postdocs
Chunxiao Liu
Zhaoyang Chen
Jialin Tang

PhD Students

Youpeng Wang

PhD Student
Email: you_pengwang@163.com

Yuan Ji

PhD Student
Email: yuan.ji@std.uestc.edu.cn

Haoyuan Wang

Visiting PhD Student (USTC)
Email: wanghaoyuan@mail.ustc.edu.cn

Miaojin Wei

Visiting PhD Student (USTC)
Email: wei5346@mail.ustc.edu.cn

Chengbo Li

PhD Student
Email:lichengbo2018@163.com

Jiawei Li

Visiting PhD Student (USTC)
Email: pb161738@mail.ustc.edu.cn

Xinyu Zhao

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zxydhr@mail.ustc.edu.cn

Weiqing Xue

Visiting PhD Student (USTC)
Email: Xuewq@mail.ustc.edu.cn

Xinyan Zhang

Visiting PhD Student (USTC)
Email: zhangxinyan@mail.ustc.edu.cn

Jing Xue

Visiting PhD Student (USTC)
Email:xuejingseu@gmail.com

Laihao Luo

Visiting PhD Student (USTC)
Email:llh0214@mail.ustc.edu.cn

Yizhou Dai

Visiting PhD Student (USTC)
Email: DYZ@mail.ustc.edu.cn

Chuanhao Wang

Visiting PhD Student (USTC)
Email:wch96@mail.ustc.edu.cn

Master Students

Qinlong Gao

Master Student
Email: gql1027044241@163.com

Yawei Hong

Master Student
Email: hongyw0826@163.com

Zhongyue Zhang

Master Student
Email: 1564061357@qq.com

Kangjuan Cheng

Master Student
Email: ckangjuan@163.com

Yuhan Zhou

Master Student
Email: 1130204230@qq.com

Xiaoxia Xiong

Master Student
Email: xiong1xiao9@163.com

Xian Zhong

Master Student
Email: 2667786280@qq.com

Hongliang Zeng

Master Student
Email: zenghongliang1998@163.com

Yinfang Chen

Master Student
Email:470038897@qq.com

Undergraduate Students

Qiuxu Chen

Email: 1223438739@qq.com

Ning Chu

Email: baris_chu@std.uestc.edu.cn

Hao Lei

Email: lh020615@163.com

Mao Ding

Email: 2048341275@qq.com

Qisheng Zeng

Email: 748712682@qq.com